glasilo kluba


STATUT

kinološkega društva z imenom

SLOVENSKI KLUB ZA ŠAR PEJE

SEDEŽ: Male Braslovče 67, 3314 Braslovče

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95) ustanovna skupščina SKŠP dne 19.12.2003 sprejela sklep o ustanovitvi

Kinološkega društva z imenom

SLOVENSKI KLUB ZA ŠAR PEJE

in naslednji

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Slovenski klub za ŠAR PEJE (v nadaljnjem besedilu SKŠP) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno in strokovno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom druženja, organiziranja in opravljanja kinoloških dejavnosti ter izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s kinološkega področja, opredeljenega s tem statutom.

2. člen

SKŠP je pravna oseba zasebnega prava, katere sedež je na naslovu: Male Braslovče 67, 3314 Braslovče.

3. člen

SKŠP ima svoj znak in žig. Znak SKŠP je glava šar peja, nad njo je napis "Slovenski klub za šar peje" in pod njo "KZS – FCI".
Društveni barvi sta rdeča in bela.
Žig kluba je enak znaku kluba in je okrogle oblike premera 38 mm.

4. člen

SKŠP je po sprejemu v Kinološko zvezo Slovenije, v nadaljevanju KZS, član KZS, lahko sodeluje tudi z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini pod pogojem, da je to v njegovem interesu.
Izvršilni odbor SKŠP lahko sklene, da se klub včlani v sorodno tuje mednarodno društvo ali zvezo, v kolikor to ni v neskladju z interesi kluba.

5. člen

Delo SKŠP in njegovih organov je javno. SKŠP člane obvešča

- preko internega glasila,
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov,
- preko kinoloških revij in drugih sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik
društva.

II. NAMEN IN CILJI SKŠP

6. člen

Namen ustanovitve SKŠP je

- izmenjava izkušenj pri negi, vzgoji, šolanju, prehrani, vzreji;
- pomoč pri iskanju odgovornih in zanesljivih lastnikov za mladiče;
- organiziranje prireditev (razstav, predavanj, ocenjevanj ipd.) v skladu s pravilnikom o strokovnem delu in statutom KZS;
- vodenje načrtne vzreje šar pejev;
- vodenje evidence staleža psov in vzrejne knjige;
- izdajanje in vodenje evidence vzrejnih listin, kot jih predpisuje KZS;
- osveščanje in izobraževanje bodočih skrbnikov šar pejev;
- prizadevanje za dvig kvalitete vzreje pasme ;
- širjenje splošne kinološke kulture in razvijanja humanega in odgovornega odnosa do psov ter vzpodbujanje k izobraževanju in tekmovanju na kinološkem področju.

Področje evidence staleža psov, vzrejne knjige, izdaje in vodenja evidence vzrejnih listin, kot jih
predpisuje KZS, se uresničuje na podlagi koncesije, ki jo podeljuje KZS.

Cilji SKŠP so:

- splošno kinološka, strokovno kinološka in tekmovalno kinološka vzgoja,
- pospeševanje pravilne in smotrne vzreje rodovniških psov,
- sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja vzrejnega standarda,
- strokovno izpopolnjevanje članov SKŠP,
- promocija kinologije s tekmovalnimi in vzrejnimi uspehi.

7. člen

Namen in cilje SKŠP uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog:

- organizira tečaje vzgoje in šolanja psov ter izpite,
- organizira strokovna predavanja za svoje člane in člane drugih kinoloških društev,
- organizira posebne prikaze in predavanja za predšolske in osnovnošolske otroke,
- organizira razstave, tekmovanja psov ter druge kinološke prireditve pod okriljem KZS,
- organizira strokovne tečaje za vzreditelje, trenerje, kinološke sodnike in tetovirne referente,
- sodeluje s strokovnimi komisijami Kinološke zveze Slovenije,
- organizira srečanja s tujimi sorodnimi društvi,
- organizira kinološke dneve, na katerih lastnike in nelastnike psov seznanja z odgovornim odnosom do psov in okolja.

III. ČLANSTVO

8. člen

Član SKŠP lahko postane vsak polnoletni državljan Republike Slovenije, ki ima veselje do kinološkega dela, spoštuje veljavne etične norme, se zavzema za strokoven in human odnos do psov in deluje v skladu z usmeritvami kluba in veljavno zakonodajo. Članstvo v SKŠP je prostovoljno. Kdor želi postati član SKŠP, mora izvršilnemu odboru predložiti pristopno izjavo z željo postati član in obvezo, da bo deloval v skladu s statutom SKŠP, ter plačati pristopnino in članarino.

Otroci in mladina lahko postanejo člani SKŠP z dovoljenjem zakonitega zastopnika, nimajo pa glasovalne pravice.

Pod enakimi pogoji lahko postane član SKŠP tudi tuj državljan.

9. člen

Pravice članov so:

- da volijo in so izvoljeni v organe SKŠP,
- da sodelujejo pri delu in odločajo v organih SKŠP,
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja SKŠP pri svojem delu,
- da uresničujejo osebne interese na področju kinologije,
- da sodelujejo pri izdelavi programa SKŠP in so seznanjeni s poslovanjem SKŠP ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v SKŠP ter za dosežene uspehe,
- da koristijo ugodnosti, ki jih nudi SKŠP v skladu s planom dela,
- zahtevati in dobiti strokovno pomoč pri negi in vzreji psa.

Dolžnosti članov so:

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov SKŠP,
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog SKŠP,
- da redno plačujejo članarino,
- da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
- da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane SKŠP,
- da varujejo ugled SKŠP,
- da se izobražujejo na kinološkem področju.

Pravice in dolžnosti članov kluba so častne, za svoje delo v organih kluba člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in storitve lahko izvršilni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

10. člen

Članstvo v SKŠP preneha:

- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo,
- s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz SKŠP, če izvršilnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

Člana črta iz članstva izvršilni odbor, če član kljub opominu ne plača članarine do 31. 5. v tekočem letu.

O izključitvi člana iz SKŠP odloča disciplinska komisija s sklepom, ki mora biti v skladu z isciplinskim
pravilnikom.

IV. ORGANI SKŠP

11. člen

Organi SKŠP so:

- skupščina,
- izvršilni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija.

12. člen

SKUPŠČINAje najvišji organ SKŠP, ki ga sestavljajo vsi člani.

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršilni odbor praviloma enkrat letno, izredna skupščina pa se skliče po sklepu izvršilnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov SKŠP. Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če izvršilni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

13. člen

O sklicu skupščine s predloženim dnevnim redom morajo biti člani SKŠP seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

Volilna pravica:

- mandatna doba članov organov in komisij je štiri leta
- kandidati za volitve morajo biti na skupščini prisotni, izjemoma se jih lahko voli v odsotnosti, če so dali h kandidaturi predhodno svoj pisni pristanek
- združevanje funkcij v izvršilnem odboru ni dovoljeno

14. člen

Naloge skupščine so:

- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte SKŠP,
- sprejema program dela SKŠP,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- voli in razrešuje člane izvršilnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije,
- odloča o višini članarine,
- odloča o pritožbah zoper sklepe IO, NO in disciplinske komisije,
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
- dokončno odloča o izključitvi člana iz SKŠP,
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani SKŠP, v skladu z namenom in cilji
SKŠP,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
- sklepa o prenehanju SKŠP.

Skupščino odpre predsednik kluba in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo trije člani. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa še kandidacijsko komisijo, volilno komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe. O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.

15. člen

IZVRŠILNI ODBOR

je izvršilni organ SKŠP, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo SKŠP med dvema sejama skupščine po programu in sklepih, sprejetih na skupščini.

Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

Izvršilni odbor šteje 7 članov:

- predsednika
- namestnika predsednika
- tajnika
- blagajnika
- tri člane

Na prvi seji se izvršilni odbor konstituira,
ko člani izmed sebe izvolijo predsednika, namestnika predsednika, tajnika in
blagajnika.

Izvršilni odbor se sestaja
po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

Mandatna doba članov
izvršilnega odbora je štiri leta. V izvršilni odbor se vsake štiri leta izvoli
vsaj tretjina novih članov.

V primeru izpraznjenih mest
lahko izvršilni odbor kooptira največ tri člane.

16. člen

Naloge izvršilnega odbora so:

- sklicuje skupščino,
- skrbi za izvrševanje programa dela SKŠP,
- sestavlja letni koledar prireditev,
- pripravlja predloge aktov SKŠP,
- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje SKŠP,
- upravlja s premoženjem SKŠP,
- imenuje in razrešuje začasne komisije,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov SKŠP, in naloge, ki mu jih dodatno naloži
skupščina.

17. člen

Izvršilni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik SKŠP, v njegovi odsotnosti pa namestnik
predsednika SKŠP.

Izvršilni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Izvršilni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje začasne komisije. Naloge, število članov in predsednika komisije določi izvršilni odbor. Člani komisije so lahko le člani SKŠP. Za svoje delo so začasne komisije odgovorne izvršilnemu odboru.

18. člen

NADZORNI ODBOR

spremlja delo izvršilnega odbora in drugih organov SKŠP ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem SKŠP. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršilnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršilnega odbora, nimajo pa glasovalne pravice.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino
prisotnih.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta. Člani nadzornega odbora se lahko volijo za
največ dva mandata.

19. člen

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo štirih let, ki se lahko podaljša še za štiri leta. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi
pisnih zahtev članov ali organov SKŠP.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom.

20. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

- kršitve določb statuta SKŠP
- kršitve splošnih etičnih norm in sprejetih materialnih obveznosti do SKŠP ali njegovih članov
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v SKŠP
- neizvrševanje sklepov organov društva
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu SKŠP in njegovih članov

21. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija, so:

- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ. Odločitev skupščine je dokončna.

22. člen

PREDSEDNIK IN NAMESTNIK PREDSEDNIKA SKŠP

Predsednik zastopa in predstavlja SKŠP pred KZS, državnimi in drugimi organi in organizacijami v
državi in v tujini, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika.

Predsednik SKŠP je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora in ga izvoli izvršilni odbor za dobo štirih let.

Predsednik je odgovoren za delovanje SKŠP v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo sta predsednik in namestnik predsednika odgovorna skupščini in izvršilnemu odboru.

S premoženjem kluba upravljata predsednik in namestnik predsednika kluba v soglasju z izvršilnim
odborom.

23. člen

TAJNIK SKŠP

skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi
SKŠP. Skrbi za tehnično izvedbo obveščanja članov kluba in vodi evidenco članstva. Izvoli ga izvršilni odbor za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren skupščini in izvršilnemu odboru.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE SKŠP

24. člen

Viri dohodkov:

- vpisnina in članarina,
- darila, volila,
- dohodek iz dejavnosti kluba in iz naslova materialnih pravic,
- prispevki sponzorjev,
- javna sredstva,
- drugi viri.

Če SKŠP pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.

Vsaka delitev premoženja SKŠP med njegove člane je nična.

25. člen

SKŠP razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

26. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju, v katerem SKŠP tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju SKŠP, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

SKŠP opravlja finančno poslovanje preko TRR.

27. člen

Delo blagajnika je javno.

Na vsaki seji izvršilnega odbora je blagajnik dolžan poročati o finančnem stanju kluba.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje SKŠP.

Za opravljanje finančno-materialnih zadev lahko SKŠP sklene pogodbo z uradno registrirano
agencijo za opravljanje računovodskih storitev ali pa zaposli strokovnjaka s tega področja.

28. člen

SKŠP ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last SKŠP vpisana v inventarno
knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršilnega odbora, nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

29. člen

SKŠP ima lahko tudi sponzorje, ki so lahko fizične ali pravne osebe in SKŠP materialno, moralno ali
kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.

VI. PRENEHANJE SKŠP

30. člen

SKŠP lahko preneha:

- po sklepu skupščine z večino prisotnih članov,
- po zakonu.

V primeru prenehanja SKŠP skupščina istočasno s sklepom o prenehanju določi, kateremu sorodnemu društvu bo pripadlo premoženje SKŠP.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Ta statut je sprejela ustanovna skupščina dne 29.12.2003 v Mozirju in stopi v veljavo takoj po
potrditvi na upravni enoti Žalec.

   
  design, developed and maintained by Parlic Design © Copyright © 1999-2004 | All Rights Reserved